Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2017-10-12 14:14 przez Specjalista Eliza Piętka
Zmodyfikowane 2017-10-12 14:14 przez Specjalista Eliza Piętka
Termin składania ofert: 2017-10-31 12:30
Oddział Regionalny w Gdyni
Numer postępowania: OG-ZP.7720.43.2017

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2017-10-12
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

„Dostawę i montaż wyposażenia internatów i kwater internatowych”

Rodzaj zamówieniadostawy
ZamawiającyOddział Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia

e-mail
Zakres wartościkwota ≥ od kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

Część I, etap I – Gdynia, Wejherowo, Siemirowice, Lębork,

Część II – Pruszcz Gdański, Malbork, Chojnice

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiUmowa zostanie zawarta na okres do dnia 20.12.2017 r. lub do wyczerpania środków
WadiumWykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Cz. I 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100); Cz. II 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)      Cena brutto oferty: 60 %

b)      Termin dostawy i montażu wyposażenia - 20 %

c)      Termin udzielonej gwarancji na meble (liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru): 20%

 

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

 Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest sekretarz komisji przetargowej: Pani Eliza Piętka

Miejsce i termin składania ofertKancelaria AMW OReg. w Gdyni, parter, pokój nr 20
ul. Marii Curie Skłodowskiej 19, 81 - 231 Gdynia

Termin: 2017-10-31 godz. 12:30
Miejsce i termin otwarcia ofertAMW OReg Gdynia, III piętro, p.318
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia

Termin: 2017-10-31 godz. 13:00

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenia o zamówieniu
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 136 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ+załączniki nr 1,2,3,5,6,7
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 1907 kB
Ząłacznik nr 4
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 528 kB
Załacznik nr 2 w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 341 kB
Załacznik nr 3 w wesrsji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 25 kB
Załacznik nr 5 w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 546 kB
Załacznik nr 6 w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 25 kB
Załącznik nr 7 w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 71 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia
Data dodatnia: 31-10-2017 / Rozmiar pliku: 53 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube